इयत्ता सहावी आजचा अभ्यास

  आजचा अभ्यास

अनु.क्रं.

दिनांक

लिंक


ऑक्टोबर २०२०


१ /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

2 /१0/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

3 /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

४ /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

/१0/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

6

/१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

7

/१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

8

/१0/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

9

/१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

10

/१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

1

11 /१0/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

1

12 /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

1

१3  /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

1

1  /१0/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

1

1  /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

6

१६  /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

17

17 /१0/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

18

18 /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

19

19 /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

20

20 /१0/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

2

21/१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

2

22 /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

2

23 /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

2

२४ /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

25

25 /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

26

26 /१0/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

27

27 /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

28

28 /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

29

29 /१0/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

30

30 /१०/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

31

31 /१0/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

३२

 

 

 नोव्हेंबर

1

१ /1१/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

2

2 /१1/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

3

3 /१1/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

4

४ /१1/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड

5

5 /1१/ चा गृहपाठ

डाऊनलोड


६/११/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

 

7

23/11/चा गृहपाठ

डाऊनलोड

8

24/11/चा गृहपाठ

डाऊनलोड

9

25/11/चा गृहपाठ

डाऊनलोड

10

26/11/चा गृहपाठ

डाऊनलोड

11

27/11/चा गृहपाठ

डाऊनलोड

12

28/11/चा गृहपाठ

डाऊनलोड

13

29/11/चा गृहपाठ

डाऊनलोड

14

30/11/चा गृहपाठ

डाऊनलोड

--------

 

डिसेंबर  २०२०

 

अनु.क्रं.

दिनांक

लिंक

1

१ /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

2

2 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

3

3 /१2/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

4

४ /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

5

5 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

6

6 /१2/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

7

7 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

8

8 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

9

9 /१2/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

10

0 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

11

11  /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

12

12 /१2/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

13

3 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

14

14 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

15

15 /१2/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

16

6 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

17

17 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

18

18 /१2/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

19

19 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

20

20 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

21

21 /१2/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

22

22 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

23

23 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

24

24 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

25

25 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

26

26 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

27

27 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

28

28 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

29

29 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

30

30 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

31

31 /१2/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

................ 

 

जानेवारी  २०२१

 

अनु.क्रं.

दिनांक

लिंक

1

१ /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

2

2 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

3

3 /१/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

4

४ /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

5

5 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

6

6 /१/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

7

7 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

8

8 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

9

9 /१/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

10

0 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

11

11  /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

12

12 /१/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

13

3 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

14

14 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

15

15 /१/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

16

6 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

17

17 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

18

18 /१/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

19

19 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

20

20 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

21

21 /१/ चा अभ्यास  

डाऊनलोड

22

22 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

23

23 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

24

24 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

25

25 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

26

26 /१/ चा अभ्यास

सुट्टी

27

27 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

28

28 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

29

29 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

30

30 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

31

31 /१/ चा अभ्यास

डाऊनलोड

 .........................

फेब्रुवारी  २०२१

अनु.क्रं.

दिनांक

लिंक

1

१ /२/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

2

2 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

3

3 /2/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

4

४ /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

5

5 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

6

6 /2/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

7

7 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

8

8 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

9

9 /2/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

10

0 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

11

11  /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

12

12 /2/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

13

3 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

14

14 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

15

15 /2/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

16

6 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

17

17 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

18

18 /2/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

19

19 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

20

20 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

21

21 /2/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

22

22 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

23

23 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

24

24 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

25

25 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

26

26 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

27

27 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

28

28 /2/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

 ......................

मार्च  २०२१

अनु.क्रं.

दिनांक

लिंक

1

१ /३/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

2

2 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

3

3 /3/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

4

४ /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

5

5 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

6

6 /3/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

7

7 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

8

8 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

9

9 /3/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

10

0 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

11

11  /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

12

12 /3/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

13

3 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

14

14 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

15

15 /3/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

16

6 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

17

17 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

18

18 /3/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

19

19 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

20

20 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

21

21 /3/ चा गृहपाठ   

डाऊनलोड

22

22 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

23

23 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

24

24 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

25

25 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

26

26 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

27

27 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

28

28 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

29

29 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

30

30 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

31

31 /3/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

..............

एप्रिल   २०२१

अ.क्र.

दिनांक

लिंक

1

१ /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

2

2 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

3

3 /4/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

4

४ /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

5

5 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

6

6 /4/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

7

7 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

8

8 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

9

9 /4/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

10

0 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

11

11  /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

12

12 /4/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

13

3 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

14

14 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

15

15 /4/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

16

6 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

17

17 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

18

18 /4/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

19

19 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

20

20 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

21

21 /4/ चा गृहपाठ  

डाऊनलोड

22

22 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

23

23 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

24

24 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

25

25 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

26

26 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

27

27 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

28

28 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

29

29 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

30

30 /4/ चा गृहपाठ 

डाऊनलोड

 

Post a Comment

THANK YOU